Facebook Chat Widget by CAIT

Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa

04:10 12/10/2020

Bài báo "Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa" của TS. Bùi Văn Tuấn đăng tải trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn tập 6, số 4 (2020). Bài viết tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu liên ngành - khu vực học và tập trung phân tích, đánh giá cách thức sử dụng vốn xã hội của các hộ gia đình vùng ven đô nhằm đảm bảo chiến lược sinh kế của họ dưới tác động đô thị hóa hiện nay.

Chi tiết bài viết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo