Facebook Chat Widget by CAIT

[Infographic] Một số kết quả nổi bật của Chương trình Tây Bắc

Qua 7 năm triển khai, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ bởi rất nhiều đề tài với cơ sở khoa học và phương pháp luận vững chắc đã đưa ra những định hướng và giải pháp hiệu quả phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng Tây Bắc.
10:07 23/07/2020

Theo  Website Đại học Quốc Gia Hà Nội vnu.edu.vn