Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS Vũ Đại An

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi”
03:07 10/07/2020

Ngày 10 tháng 07 năm 2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Vũ Đại An đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, HD2: TS. Vũ Kim Chi.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

  • Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu, có hệ thống, với cách tiếp cận liên ngành, khu vực học về quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi của đô thị Nam Định;
  • Luận án cung cấp những thông tin, tư liệu phong phú, tin cậy về quá trình hình thành của thành phố Nam Định tới năm 1986; những nhận định, phân tích thực trạng của thành phố trong giai đoạn 1987-2018; đặc điểm, vai trò của thành phố Nam Định trong liên kết vùng; những cơ hội và thách thức của thành phố trong phát triển và dự báo khuynh hướng biến đổi, đề xuất một số giải pháp phát triển thành phố trong tương lai;
  • Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn trong việc nghiên cứu và giảng dạy về Khu vực học/ Việt Nam học, Văn hóa học, Đô thị học,…; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển đô thị.

Những kết quả chính của Luận án:

-   Luận án đã giới thiệu khái quát về thành phố Nam Định và các nguồn tư liệu; đã tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu về đô thị và đô thị Nam Định;

  • Luận án đã trình bày khái lược về quá trình hình thành và phát triển của thành phố Nam Định đến năm 1986, qua 3 giai đoạn: Trước thời Pháp thuộc, Thời Pháp thuộc và Từ 1945 đến 1986; đã trình bày, phân tích thực trạng của thành phố Nam Định từ 1986-2018, qua 2 giai đoạn 1986-1996 và giai đoạn 1997-2018 trên các góc độ quản lý xây dựng đô thị, kinh tế, dân cư, xã hội và văn hóa;
  • Luận án đã phân tích, đánh giá Đặc điểm, vai trò của thành phố Nam Định trong mối liên kết vùng; Những cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển của thành phố Nam Định; Dự báo khuynh hướng biến đổi của thành phố Nam Định và Đề xuất một số giải pháp phát triển thành phố Nam Định trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo