Facebook Chat Widget by CAIT

Đảm bảo phúc lợi văn hóa của nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước

09:05 19/05/2020

Bài viết "Đảm bảo phúc lợi văn hóa của nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước" của GS.TS. Phạm Hồng Tung (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển) đã gợi mở các chiều cạnh và cách tiếp cận từ các quan điểm lý luận và kinh nghiệm lịch sử nhằm làm sáng tỏ vấn đề phúc lợi văn hóa và phát triển con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước.

Kính mời quý độc giả quan tâm đọc tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo