Facebook Chat Widget by CAIT

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020 được tổ chức trực tuyến

NDĐT - Với chủ đề “Khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự kiện kiện, hoạt động KH-CN tiêu biểu dự kiến sẽ được Bộ KH-CN, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tổ chức như: Ngày hội trí tuệ Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Trao Giải thưởng Báo chí về KH-CN năm 2019…
09:05 11/05/2020

NDĐT - Với chủ đề “Khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự kiện kiện, hoạt động KH-CN tiêu biểu dự kiến sẽ được Bộ KH-CN, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tổ chức như: Ngày hội trí tuệ Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Trao Giải thưởng Báo chí về KH-CN năm 2019…

Giải pháp sàng lọc không tiếp xúc (eScreening) đã được Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ KH-CN) bàn giao cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) đưa vào sử dụng sáng 22-4.

Hoạt động này nhằm nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH-CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH-CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH-CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam năm nay cũng được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam năm 2020.

Theo đó, Bộ KH-CN tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KH, CN và Đổi mới sáng tạo (ĐMST); Thông tin về các thành tựu KH-CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương và những đóng góp thiết thực của ngành KH-CN phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đã tham mưu về nội dung KH,CN và ĐMST trong văn kiện Đại hội đảng bộ và quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để KH,CN và ĐMST thực sự là động lực cho sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới;

Phổ biến về Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21-4 của Bộ trưởng KH-CN về việc nâng cao năng lực KH-CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Giới thiệu về chính sách, pháp luật KH-CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó, tập trung giới thiệu về Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17-4 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1-3 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12-5-2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH-CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22-9-2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH-CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH-CN tại Việt Nam…

Các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày KH-CN Việt Nam sẽ được tổ chức thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức Triển lãm sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các viện, trường, tổ chức KH-CN, doanh nghiệp; Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp;

Tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu trực tuyến giữa các nhà quản lý KH-CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các tầng lớp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương trực thuộc; Giới thiệu các thành tựu KH-CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.của Việt Nam trên trang, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức KH-CN và doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 7 Luật KH-CN, ngày 18-5 hằng năm là Ngày KH-CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH-CN Việt Nam được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của KH-CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH-CN.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ