Facebook Chat Widget by CAIT

Nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai; Mã số VNH.18.04 do Ths Giang Văn Trọng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển làm chủ nhiệm.
09:12 23/12/2019

Hội đồng nghiệm thu có 5 thành viên do GS.TS Trương Quang Hải làm Chủ tịch. Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về các kết quả chính của đề tài; chủ nhiệm và các thành viên đề tài trả lời các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; trao đổi một số vấn đề chuyên môn.

Tác giả đã đưa ra tổng quan các vấn đề cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, các đặc điểm cảnh quan Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Từ đó, tác giả đã đánh giá cảnh quan và định hướng không gian phát triển du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đề tài nghiệm thu có 1 bài báo, 1 báo cáo khoa học và hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh.

Đánh giá về kết quả thực tế của đề tài, TS Lê Đình Tân, Trưởng Phòng KHCN&ĐT cho biết: Sau khi nghiệm thu, các kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất là các giải pháp, khuyến nghị có thể áp dụng triển khai thực tế. Việc gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với giải quyết các vấn đề thực tế điều hành, quản lý đơn vị là một trong những ưu tiên cho các đề tài cấp cơ sở tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQG HN.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo