Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Đại An

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Đại An.
03:11 29/11/2019

Đề tài: “Đô thị Nam Định, quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi”

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14 giờ, thứ Hai, ngày 09 tháng12 năm 2019

Địa điểm:  Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo