Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS Ngô Thanh Mai

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Ảnh hưởng của truyện tranh đến trẻ em Việt Nam"
03:11 28/11/2019

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Ngô Thanh Mai đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Tung.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu, có hệ thống, với cách tiếp cận liên ngành, khu vực học về ảnh hưởng của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam (khảo sát tại Hà Nội).

- Luận án cung cấp những thông tin, tư liệu phong phú đáng tin cậy về lịch sử truyện tranh trên thế giới và ở Việt Nam, các loại truyện tranh và thực trạng đọc truyện tranh ở Việt nam; những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam và cách thức/giải pháp phát huy vai trò của truyện tranh với trẻ em Việt Nam trong quá trình công nghiệp văn hóa.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn trong việc nghiên cứu và giảng dạy về Khu vực học/Việt Nam học, Văn hóa học, Xã hội học, Văn học,...; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sáng tác, xuất bản kinh doanh truyện tranh và các nhà hoạch định chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

Các kết quả chính của Luận án:

- Luận án đã tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, giới thiệu về nguồn tư liệu, và địa bàn nghiên cứu.

- Luận án giới thiệu khái quát về lịch sử truyện tranh trên thế giới, ở Việt Nam, những ảnh hưởng truyện tranh nước ngoài, Việt Nam và khuynh hướng chiếm ưu thế của truyện tranh Nhật Bản; vấn đề bạo lực, giới tính trong truyện tranh nước ngoài tại Việt Nam và thực trạng đọc truyện tranh của trẻ em Việt Nam hiện nay.

- Luận án đã tập trung phân tích những ảnh hưởng của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam, cả ảnh hưởng tích cực, tiêu cực và các ảnh hưởng khác. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra những phân tích, đánh giá giải pháp nhằm phát huy vai trò của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo