Facebook Chat Widget by CAIT

Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Công trình Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa do tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
09:07 19/07/2019

Là kết quả của đề tài KHCN cấp Nhà nước, thuộc Chương trình KHCN về văn hóa, con người và nguồn nhân lực của Bộ KH&CN (Chương tình KX 03), cuốn sách đề cập đến vấn đề quan trọng nhất trong quá trình xây dựng đất nước: Xây dựng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực nữ trí thức. Cuốn sách trình bày, phân tích, đánh giá từ cơ sở lý luận tới thực trạng nguồn nhân lực nữ trí thức trong hoạt động nghề nghiệp, trong công tác quản lý lãnh đạo và trong gia đình, từ đó đưa ra hệ giải pháp phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH và Hội nhập ở Việt Nam hiện nay.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo