Facebook Chat Widget by CAIT

Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển

Công trình Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
09:08 07/08/2019

Cuốn sách là kết quả của Đề tài nghiên cứu mã số QGTĐ.12.26. Nội dung cuốn sách trình bày tình hình nghiên cứu về Hà Nội với các đặc điểm, xu hướng và những thành tựu cơ bản thông qua tình hình nghiên cứu về Hà Nội đến năm 2008 và từ năm 2008 đến nay. Từ đó, đưa ra các yêu cầu đối với ngành Hà Nội học từ thực tiễn phát triển bền vững của thủ đô qua các phương diện nguồn lực, quản lý, dân cư và lao động, việc làm, an sinh xã hội, môi trường sống đô thị, giao thông và thông tin, truyền thông, giáo dục, khoa học công nghệ và kinh tế tri thức, đảm bảo quốc phòng an ninh, quy hoạch phát triển Hà Nội. Cuốn sách phân tích khu vực Hà Nội học dựa trên tiếp cận khu vực học hiện đại, vấn đề Việt Nam học hiện đại, đô thị học phát triển cùng các phương pháp nghiên cứu liên ngành, trên cơ sở đó, chỉ ra các định hướng phát triển ngành Hà Nội học trong tương lai.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo