Facebook Chat Widget by CAIT

Lịch sử và Văn hóa: Tiếp cận đa chiều, liên ngành

Công trình Lịch sử và Văn hóa: Tiếp cận đa chiều, liên ngành do GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Phạm Hồng Tung đồng tác giả, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2019
09:09 05/09/2019

Cuốn sách là công trình của GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Phạm Hồng Tung, bao gồm các chuyên luận được hoàn thành và công bố trong khoảng 10 năm gần đây. Đó là những thử nghiệm, tìm tòi, khám phá về một số vấn đề của lịch sử khu vực và thế giới, của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Mỗi chuyên luận là một nghiên cứu độc lập, là một sự thử nghiệm trong cách tiếp cận và suy nghĩ về một vấn đề chuyên môn dựa trên nguyên tắc tiếp cận đa chiều, đa diện và liên ngành.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo