Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thủy

04:10 09/10/2019

Tên đề tài: Phát huy di sản văn hóa Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo