Facebook Chat Widget by CAIT

Hình ảnh hoạt động điền dã tại Lý Sơn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức các chuyến điền dã nghiên cứu du lịch huyện đảo Lý Sơn trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước do Viện chủ trì thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
12:09 22/09/2019

Một số hình ảnh tại Lý Sơn: 

Ảnh: Trần Thanh Hà