Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Hội nghị Quốc gia về Thái học Việt Nam lần thứ VIII: Phát huy vai trò và bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái - KaDai trong hội nhập và phát triển bền vững

Thời hạn nhận báo cáo tóm tắt trước ngày 15/9/2016, báo cáo toàn văn trước ngày 15/02/2017. Thời gian tổ chức dự kiến tháng 5-6 năm 2017.
05:09 05/09/2016

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Hội nghị Quốc gia về Thái học lần VIII sẽ được tổ chức vào tháng 5 – 6 năm 2017, tại tỉnh Nghệ An, với mục đích giới thiệu và tập hợp các kết quả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội,… của các tộc người ngữ hệ Thái-Kadai ở Việt Nam (bao gồm các tộc người: Thái, Tày, Nùng, Lào, Lự,…). Hội nghị đặt vấn đề tiếp tục làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái – Kadai, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề xuất các chính sách và cơ chế phục vụ cho mục tiêu phát triển đối với cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam, trên quan điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc và cả nước.

Hội nghị Quốc gia về Thái học Việt Nam lần thứ VIII là cơ hội để các vị đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạch định và thực thi chính sách dân tộc cùng trao đổi, luận bàn về phương hướng phát triển Chương trình Thái học Việt Nam, phát triển cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái-Kadai trong thời gian tới, cũng như sự hội nhập của các cư dân ngữ hệ Thái-Kadai vào sự phát triển chung của các tộc người ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học, nhà quản lý và những người quan tâm viết bài tham dự Hội nghị. 

NỘI DUNG

Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung chính, được bố trí trong 4 tiểu ban:

-      Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về kinh tế;

-      Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về Văn hóa;

-      Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về quản lý xã hội;

-      Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về môi trường. 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM (dự kiến)

-      Thời gian tổ chức: tháng 5-6 năm 2017.

-      Địa điểm tổ chức: Tỉnh Nghệ An 

THỜI HẠN NHẬN BÀI

-      Thời hạn nhận báo cáo tóm tắt (khoảng 500 từ): trước ngày 15/9/2016.

-      Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: trước ngày 15/02/2017.

-      Bài viết dài khoảng 12 trang A4 (không quá 5000 từ), phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng Single, sử dụng footnote tự động và lập danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

-           Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển,

-           P.106, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

-           ĐT: (CĐ) 04.35577202; DĐ: 0982169587

-           Email: thaihocvietnam@gmail.com và phuongivides@gmail.com;