Facebook Chat Widget by CAIT

Giới thiệu toàn văn công trình khoa học: Hà Nội học - Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển (GS.TS Phạm Hồng Tung)

Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng khoa học và định hướng phát triển - một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành trang nghiên cứu, tìm hiểu về Hà Nội học.
10:04 25/04/2016

 

Nghiên cứu Hà Nội hay Hà Nội học (Hanoi Studies) là một khoa học liên ngành, lấy khu vực Hà Nội với tư cách là một không gian địa chính trị-văn hóa (geopolitical - cultural space) và không gian phát triển (development space) làm đối tượng nghiên cứu, thuộc phạm vi ngành Việt Nam học.

Trong những năm qua, Hà Nội học có quá trình hình thành và phát triển theo hướng chuyển dần từ Hà Nội học bộ phận, đơn ngành (tức là nghiên cứu Hà Nội từ các góc độ lịch sử, kinh tế, văn hóa, địa lý, xã hội... và áp dụng các phương pháp đơn lẻ để khảo sát) sang Hà Nội học một cách toàn diện, theo cách tiếp cận liên ngành, liên lĩnh vực đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô 1000 năm tuổi. Có thể khẳng định rằng đã có một môn Hà Nội học hình thành và phát triển với những thành tựu đáng kể với cơ sở lý thuyết khoa học khá vững chắc, trong đó chủ yếu là lý thuyết về nghiên cứu đô thị (Urban Studies), nghiên cứu phát triển(Development studies) và khu vực học (Area Studies). Các công trình đã công bố cho thấy Hà Nội học đã bước đầu xác định được đối tượng, hệ thống phương pháp, cách tiếp cận, sứ mệnh, mục tiêu và những loại hình sản phẩm đầu ra của môn Hà Nội học với tính cách một môn khoa học cơ bản, liên ngành và định hướng ứng dụng.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển của Hà Nội học cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải đổi mới cả về tổ chức, định hướng chuyên môn cũng như đào tạo đội ngũ, đặc biệt là từ sau năm 2008, khi Hà Nội được mở rộng, và dưới tác động phức hợp, đa chiều của các quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn về xây dựng, phát triển một ngànhhọc mang tínhtoàn diện, đa ngành và liên ngành về Hà Nội. Trước các yêu cầu từ thực tiễn và sự phát triển của ngành Hà Nội học phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của thủ đô là rất cần thiết, không chỉ dành cho giới nghiên cứu mà còn góp phần tham vấn chính sách trong sự nghiệp quản lý, quy hoạch để phát triển thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới đông đảo quý vị độc giả và đặc biệt gửi đến các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Việt Nam học, khu vực học của Viện như một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành trang nghiên cứu, tìm hiểu về Hà Nội học.

Các nhà nghiên cứu, các bạn học viên, nghiên cứu sinh và độc giả quan tâm có thể tải toàn văn tại đây