Facebook Chat Widget by CAIT

NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ
01:09 26/09/2012

1. Tên nhiệm vụ

Tên tiếng Việt:

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ

Tên tiếng Anh:

Designing and Developing a Management Model Based on Communal Culture for Solving the Environmental Problems in some Handicraft Villages on the Catchment of Ca Lo River

2. Thời gian: 24 tháng

Từ 10/2010 – 10/2012

3. Kinh phí: 300.000.000đ

(Ba trăm triệu đồng chẵn./.)

4. Những người tham gia

-         Chủ nhiệm:          TS Phạm Văn Lợi

-         Đồng chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Hồng Tung

-         Các thành viên khác:

  1. Ths Phạm Minh Thế, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư ký đề tài;
  2. Bùi Văn Tuấn, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  3. Đặng Ngọc Hà, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  4. Giang Văn Trọng, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;

5. Mục tiêu

-         Nghiên cứu, phát triển những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng để xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-         Nghiên cứu đề xuất phương án nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở các làng nghề trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương khác.

6. Nội dung NCKH

  1. Khảo sát bổ sung thực trạng ô nhiễm môi trường của một số làng nghề ven sông Cà Lồ và chọn điểm nghiên cứu sâu;

-        Tiến hành khảo sát bổ sung thực trạng ô nhiễm của một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-         Xác định 3 làng nghề điển hình về ô nhiễm môi trường (nặng, trung bình và nhẹ) để tiến hành nghiên cứu điểm;

  1. Nghiên cứu, khảo sát các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng đã và đang được thực hiện ở 3 làng trên và trong tư liệu thành văn;

-         Tổ chức các nhóm nghiên cứu khảo sát tại thực địa: trao đổi, phỏng vấn chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và người dân;

-         Khai thác nguồn tư liệu đã được in ấn, viết tổng thuật tài liệu và các chuyên đề về việc khai thác các yếu tố văn hóa cộng đồng vào việc quản lý và bảo vệ môi trường làng nghề;

  1. Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng

-          Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường

-          Đưa mô hình trở lại triển khai thí điểm tại 3 làng đã được lựa chọn;

  1. Xây dựng phương án nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng.

7. Sản phẩm dự kiến

-         01 bản báo cáo phân tích những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng trong quản lý và bảo vệ môi trường ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-          01 mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở các làng nghề ven sông Cà Lồ (nguyên tắc, cấu trúc, quy ước ứng xử công đồng,…)

-         01 phương án triển khai nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số địa phương khác.