Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Mai

Phòng nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức xê-mi-na luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn
05:08 09/08/2018

Phòng nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức xê-mi-na luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Ngô Thanh Mai với đề tài luận án như sau:

 

Tác động văn hóa của truyện tranh tới trẻ em Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 

Chuyên ngành: Việt Nam học; Mã số: 62 22 01 13

 - Thời gian: 14h 00, thứ Ba, ngày 21/08/2018.

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô và các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!

Phòng Khu vực học