Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ Việt Nam học của NCS Nguyễn Thị Huệ

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Huệ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc
03:08 16/08/2018

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC “TỪ HƯƠNG DIÊN UẨN ĐẾN THỊ XÃ TỪ SƠN: BIẾN ĐỔI KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA TRÊN QUÊ HƯƠNG NHÀ LÝ”

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Huệ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

Đóng góp mới của Luận án:

Luận án đã góp nhận diện rõ không gian văn hóa trên quê hương nhà Lý với lõi là hương Diên Uẩn (thế kỷ thứ VIII) cho tới thị xã Từ Sơn đến nay, để từ đó thấy được dấu ấn văn hóa của vương triều Lý cũng như quá trình biến dổi kinh tế, xã hội từ làng lên phố, từ nông thôn lên thành thị, gắn liền với quá trình phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Những kết quả chính của Luận án:

-Với tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu khu vực, luận án đã đưa ra các dấu vết của dòng sông Tiêu Tương cổ. Đây là một căn cưa quan trọng trong xác định diên cách của vùng quê hương nhà Lý từ khi còn là hương Diên Uẩn (thế kỷ VIII) đến thị xã Từ Sơn ngày nay; đồng thời cho thấy vị thế địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa của dòng sông này đối với sự hình thành và phát triển của vùng quê hương nhà Lý.

 

-Luận án đã phân tích rõ được sự biến đổi kinh tế của quê hương nhà Lý trong nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở giai đoạn trước năm 1954, hoạt động của các hợp tác xã giai đoạn 1954-1986 và tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn đô thị hóa từ 1986 đến nay.

 

-Luận án phác họa về xã hội vùng quê hương nhà Lý từ truyền thống đến hiện đại; từ nông thôn đến đô thị từu đó khẳng định được xã hội vùng quê ương nhà Lý với kết cấu của xã hội nông thôn truyền thống nhưng mang trong mình mầm mống đô thị từ rất sớm.

-Luận án đã chứng minh được những yếu tố văn hóa nhà Lý mang tính xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại thông qua việc phân tích và làm rõ về những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với vương triều Lý bên bờ sông Tiêu Tương.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

 

 

 

 

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo