Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ Việt Nam học của NCS Lê Thị Quỳnh Hảo

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Lê Thị Quỳnh Hảo đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh; HD2: TS. Lê Hồng Phong
10:08 17/08/2018

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC "VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC Ê-ĐÊ VÀ MNÔNG TRONG XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG (QUA KHẢO SÁT SỬ THI VÀ LUẬT TỤC)"

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Lê Thị Quỳnh Hảo đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh; HD2: TS. Lê Hồng Phong

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) và sự biến đổi vị thế, vai trò của phụ nữ hai dân tộc này trong thời điểm hiện nay (qua khảo sát thực địa);

- Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn trong việc nghiên cứu và giảng dạy về khu vực học, văn hóa học, dân tộc học, xã hội học, …; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý nguồn nhân lực về vấn đề bình đẳng giới, quản lý văn hóa và phát triển xã hội Tây Nguyên, một vùng có nhiều nét đặc thù về dân tộc, dân cư, văn hóa, xã hội và sinh thái.

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án tổng quan tình hình nghiên cứu để khẳng định “vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống qua khảo sát sử thi và luật tục” là mảng đề tài hầu như chưa được nghiên cứu; luận án phân tích một số khái niệm công cụ; giới thiệu một số lý thuyết và tổng quan/khái quát về hai dân tộc Ê-đê và Mnông, từ đặc điểm dân cư và địa bàn cư trú đến hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống văn hóa vật chất và tinh thần.

- Luận án tập trung trình bày, phân tích, phản ánh vị thế, vai trò của phụ nữ Ê-đê và Mnông qua sử thi và luật tục trên cả góc độ gia đình và cộng đồng, trong xã hội truyền thống; vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội hiện nay; Sự duy trì, bảo lưu vị thế, vai trò của người phụ nữ 2 dân tộc này trong (xã hội) truyền thống; Sự khác biệt (biến đổi) vị thế, vai trò của phụ nữ Ê-đê và Mnông từ truyền thống đến hiện đại; những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của phụ nữ, nguồn lực lao động quan trọng trong xã hội tộc người Ê-đê và Mnông, từ đó chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của người phụ nữ Ê-đê và M nông; đưa ra một số đề xuất nhằm phát huy vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê-đê và Mnông trong xã hội hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

 

Thúy Hằng - KHCN&ĐT