Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS của NCS Pisit Amnuayngerntra

Bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)”
02:08 14/08/2018

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Pisit Amnuayngerntra đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc.

      Đóng góp mới của Luận án:

     Luận án là công trình nghiên cứu khoa học toàn diện, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành và Khu vực học đã được vận dụng vào nghiên cứu những biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người Việt tại Udonthani, Thái Lan. Qua đó, luận án đã phục dựng lại được bức tranh toàn cảnh sinh động về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư tại tỉnh Udonthani, Thái Lan qua các giai đoạn khác nhau đồng thời luận giải chuyên sâu những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi đó.

      Những kết quả chính của Luận án:

      - Luận án đã đúc rút cơ sở lý luận về nghiên cứu biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội và vận dụng vào nghiên cứu cộng đồng người Việt Nam tại một tỉnh ở Thái Lan;

      - Luận án đã phân tích quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư tại tỉnh Udonthani, Thái Lan qua các giai đoạn khác nhau; những ứng đối của cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan; chính sách của chính quyền Thái Lan và mối quan hệ KT-XH của người Việt với các cộng đồng cư dân khác ở Thái Lan;

      - Luận án là tư liệu quý trong lĩnh vực nghiên cứu về quan hệ quốc tế khu vực Đông Nam Á và về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

 

 

Ngọc Anh - KHCN&ĐT