Facebook Chat Widget by CAIT

Giáo trình dạy Tiếng Việt

Tổng hợp một số Giáo trình dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài sử dụng trong giảng dạy và học tập.
09:11 10/11/2017

   A. Giáo trình bắt buộc

   1. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), Tiếng Việt trình độ A, tập I, NXB Thế giới, Hà Nội, 2004, tái bản lần thứ tám có sửa chữa, 2014).

   2. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), Tiếng Việt trình độ A, tập II, NXB Thế giới, Hà Nội, 2004, tái bản lần thứ tám có sửa chữa, 2014).

   3. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), Thực hành Tiếng Việt B, NXB Thế giới, Hà Nội, 2001.

   4. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), Thực hành Tiếng Việt C, NXB Thế giới, Hà Nội, 2001.

   5. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), Concise Vietnamese Grammar, NXB Thế giới, Hà Nội, 2001.

   6. Hwang Gwi Yeon, Trịnh Cẩm Lan-Nguyễn Khánh Hà, Bài đọc tiếng Việt nâng cao (Dành cho người nước ngoài), NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013.

        B. Giáo trình tham khảo

    1. Nguyễn Việt Hương, Tiếng Việt cơ sở dành cho người người nước ngoài (Quyển 1), NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2014.

    2. Nguyễn Việt Hương, Tiếng Việt cơ sở dành cho người người nước ngoài (Quyển 2), NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2014.

    3. Nguyễn Việt Hương, Tiếng Việt nâng cao dành cho người người nước ngoài (Quyển 1), NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2014.

    4. Nguyễn Việt Hương, Tiếng Việt nâng cao dành cho người người nước ngoài (Quyển 2), NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2014.

    5. Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Quê Việt trình độ A Quyển 1-Quyển 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.

    6. Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Quê Việt trình độ B Quyển 1-Quyển 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.

    7. Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Quê Việt trình độ C Quyển 1-Quyển 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.

    8. Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Tiếng Việt Vui Quyển 1-Quyển 6, NXB Giáo dục Việt Nam.