Facebook Chat Widget by CAIT
Hành trình khám phá nông thôn là một trong các chương trình của Chuỗi hành trình Việt Nam học do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) thiết kế và tổ chức.
Chuỗi Hành trình Việt Nam học là một dự án do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thiết kế bao gồm 10 chương trình cung cấp kiến thức và trải nghiệm về Việt Nam cho nhiều đối tượng người học khác nhau. Các nội dung mang tính ...