Facebook Chat Widget by CAIT
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/9/2022 về Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030.
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.