Facebook Chat Widget by CAIT
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 về Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/9/2022 về Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030.
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.