Facebook Chat Widget by CAIT
Thực hiện Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018; được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của Giám đốc ĐHQGHN và Quy định về việc hỗ trợ học bổng ...
Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.