Facebook Chat Widget by CAIT
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.