Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 23/3/2023, ĐHQGHN đã ban hành văn bản hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia ...
Thực hiện Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018; được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của Giám đốc ĐHQGHN và Quy định về việc hỗ trợ học bổng ...
Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội