Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2015.