Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái-Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2017.
Công trình Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2015.