Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Kỷ yếu Hội thảo khu vực học Quốc tế Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb ĐHQGHN năm 2020.
Công trình Chương trình Thái học Việt Nam: 30 năm - một chặng đường của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thông tin và Truyền thông năm 2019.
Công trình Việt Nam học chặng đường 30 năm của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb ĐHQGHN năm 2019
Nhiều tài liệu, chứng cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được công bố trong cuốn sách cùng tên của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc.
Quan điểm của GS. Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khi ông nói về tin sẽ đưa chiến tranh biến giới, hải đảo vào sách giáo khoa.