Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo triệu tập Thí sinh trúng tuyển kì thi SĐH đợt 2 năm 2020
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2020 ngành Việt Nam học.
Chiều ngày 18/10/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Tiểu ban chuyên môn chuyên ngành Việt Nam học (thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-VNH ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT) đã họp để xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020.
Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vân.