Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người ở khu vực hồ Hòa Bình"
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)"
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa"
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Không gian lịch sử-văn hóa vùng đất Mô Xoài"
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thi Thu Thủy