Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thị Thủy.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Đại học Quốc Gia Hà Nội là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo Tiến sĩ mã ngành Việt Nam học (9310630.01). Từ năm 2012 đến nay, Viện đã tiến hành đào tạo được 8 khóa Nghiên ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Đại học Quốc Gia Hà Nội là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo Tiến sĩ mã ngành Việt Nam học (9310630.01). Từ năm 2012 đến nay, Viện đã tiến hành đào tạo được 8 khóa Nghiên ...
Viện Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (VNH&KHPT), ĐHQGHN là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo Tiến sĩ mã ngành Việt Nam học (9310630.01). Từ năm 2012 đến nay, Viện đã tiến hành đào tạo được 8 khóa Nghiên cứu sinh; có hàng chục ...
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện VNH&KHPT), Đại học Quốc Gia Hà Nội là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo Tiến sĩ mã ngành Việt Nam học (9310630.01). Từ năm 2012 đến nay, Viện đã tiến hành đào tạo được 8 khóa Nghiên ...
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội từ tiếp cận sinh kế bền vững
Ngày 28/5/2019, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã ra Quyết định số 147/QĐ-VNH về việc công nhận danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH.2019, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2019.