Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Ngô Hải Ninh
Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN; Hướng dẫn về việc tổ chức hỗ trợ đối với ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ số 2517/ĐHQGHN-ĐT;
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Bùi Cẩm Phượng.
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Lê Thị Quỳnh Hảo đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. ...
Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Huệ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo về học bổng dành cho nghiên cứu sinh năm 2018.
Bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)”
Tên đề tài: "Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017)"
Phòng nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức xê-mi-na luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn