Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An
Sáng ngày 20/6/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện VNH&KHPT), Tiểu ban chuyên môn chuyên ngành Việt Nam học (thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-VNH ngày 08/06/2020 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT) đã họp để xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020. ...
Thực hiện Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN ngày 27 tháng 7 năm 2017  về việc thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và triển khai kế hoạch sử dụng phần mềm DoiT của ĐHQGHN trong việc kiểm tra trùng ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Nhiên Hương
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020