Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa phát triển (Viện VNH&KHPT) trân trọng thông báo Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học năm 2021 của Viện.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian".
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Đình Nghĩa.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2021 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người ở khu vực hồ Hòa Bình"
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)"