Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Đỗ Danh Huấn
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Quyết định số 1614/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/5/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh được cấp học bổng của ĐHQGHN năm 2021.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu Danh sách giảng viên cơ hữu và cán bộ cơ hữu của Viện đã và đang tham gia giảng dạy.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo họp tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn, chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đợt 1 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2022.