Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh người nước ngoài dự thi bậc đào tạo tiến sĩ năm 2022 ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh người nước ngoài đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất"
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Đỗ Danh Huấn
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Quyết định số 1614/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/5/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh được cấp học bổng của ĐHQGHN năm 2021.