Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
Công trình Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: tư liệu và sự thật lịch sử của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa do tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã ký Quyết định số 112/QĐ về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại ...
Lịch sử và Văn hóa Việt Nam – Tiếp cận bộ phận là công trình nghiên cứu có tính tổng kết khoa học về một số vấn đề cơ bản lịch sử, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ cổ đại và trung đại. Công trình không nghiên ...
Sáng 12/08/2016, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, thuộc Chương trình Tây Bắc, tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ nhất. Đề tài do Viện Việt Nam học và ...
8h30 ngày 19/7/2016, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. Đây là nhiệm vụ ...
Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng khoa học và định hướng phát triển - một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành trang nghiên cứu, tìm hiểu về Hà Nội học.
Thực hiện Quyết định số 249 ngày 28/10/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển ký về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong ...