Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức các chuyến điền dã nghiên cứu du lịch huyện đảo Lý Sơn trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước do Viện chủ trì thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo ...
Công trình Lịch sử và Văn hóa: Tiếp cận đa chiều, liên ngành do GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Phạm Hồng Tung đồng tác giả, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2019
Công trình Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững của tác giả GS.TS Trương Quang Hải (đồng chủ biên), xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2016.
Công trình Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển của tác giả GS.TS Trương Quang Hải, xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nộ năm 2019.
Công trình Địa chí Đông Anh của tác giả GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2016
Công trình Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
Công trình Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: tư liệu và sự thật lịch sử của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa do tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã ký Quyết định số 112/QĐ về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại ...