Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai; Mã số VNH.18.04 do Ths ...
Công trình Việt Nam học chặng đường 30 năm của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb ĐHQGHN năm 2019
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và 15 năm ngày thành lập, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) quyết định tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Khu vực học - Việt Nam ...
Quyết định đưa nội dung thông tin về Hội đồng chuyên môn và tổ thư ký cho hội thảo
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình” do Viện chủ trì có chuyến làm việc và hợp tác ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức các chuyến điền dã nghiên cứu du lịch huyện đảo Lý Sơn trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước do Viện chủ trì thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo ...
Công trình Lịch sử và Văn hóa: Tiếp cận đa chiều, liên ngành do GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Phạm Hồng Tung đồng tác giả, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2019
Công trình Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững của tác giả GS.TS Trương Quang Hải (đồng chủ biên), xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2016.
Công trình Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển của tác giả GS.TS Trương Quang Hải, xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nộ năm 2019.
Công trình Địa chí Đông Anh của tác giả GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2016