Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển được thành lập trên cơ cở Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo quyết định số 40/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng ...
Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển