Nghiên cứu phát triển ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu

In trang

Ngày 24/4/2016 Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức Hội thảo Nghiên cứu phát triển ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu.

Đến dự có đại diện của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á (đơn vị tài trợ hội thảo) và đông đảo các nhà nghiên cứu, các bạn nghiên cứu sinh từ nhiều lĩnh vực Kinh tế, kinh tế phát triển, xã hội học, đô thị học, lịch sử, địa lý, văn hóa… Hội thảo diễn ra trong một ngày với 14 bài báo cáo trong tổng số 26 bài đăng kỷ yếu, được chia làm 3 phiên thảo luận bao gồm Nghiên cứu phát triển nhìn từ góc độ khu vực học; Lý luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phát triển; Đào tạo và nghiên cứu phát triển khu vực.

 

Nghiên cứu phát triển là một ngành còn mới ở Việt Nam, các tác giả cho rằng đây là một lĩnh vực nghiên cứu rộng, có đặc tính liên ngành, ứng dụng, nhân văn và xã hội cao. Khía cạnh phát triển có nội hàm rộng nên nghiên cứu phát triển có nội dung đa dạng như các vấn đề nghèo đói, bất bình đẳng, giới, suy giảm tài nguyên và môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa,… Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cần xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học phát triển mang bản sắc riêng, lấy Khu vực học làm điểm xuất phát và làm nền tảng nghiên cứu. Hai lĩnh vực Khu vực học và Khoa học phát triển của Viện không thể tách rời nhau.

 

Bên cạnh nghiên cứu, đào tạo khoa học phát triển cũng xuất phát từ nhu cầu khoa học và thực tiễn. Một số tác giả đã tổng quan hiện trạng đào tạo, các chương trình đào tạo nghiên cứu phát triển trên thế giới, từ đó đề xuất lộ trình xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ khoa học phát triển tại Viện. Việc mở mã ngành đào tạo khoa học phát triển phù hợp với định hướng tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao tri thức của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời mang tính cấp thiết, góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển của Việt Nam đã và đang đặt ra.

 

Viện Việt Nam học và khoa học phát triển với sứ mệnh trở thành một cơ sở nghiên cứu, triển khai hàng đầu dựa trên cơ sở khoa học liên ngành, khu vực học và định hướng ứng dụng về Việt Nam học và Khoa học phát triển. Tin tưởng rằng với các kết quả đạt được từ hội thảo là tiền đề để Viện đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong nghiên cứu và đào tạo khoa học nói chung và trong nghiên cứu và đào tạo khoa học phát triển nói riêng.

 

Một số hình ảnh trong hội thảo: