Xác lập chế độ cộng hòa dân chủ - một thành tựu vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

In trang

Bài viết của GS.TS Phạm Hồng Tung, được đăng trên tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/2016, trang 3-20

“Xác lập nền cộng hòa dân chủ là một thành tựu vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tác giả và là tổng công trình sư của sự nghiệp vĩ đại này là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tư tưởng về một nền cộng hòa dân chủ được Người tiếp thu trong hành trình đi tìm đường cứu nước và hiện thực hóa nó trong cuộc đấu tranh giành, giữ, bảo vệ và xây dựng chính quyền.” (GS.TS. Phạm Hồng Tung)

Nhân dịp kỉ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS. Phạm Hồng Tung: “Xác lập chế độ cộng hòa dân chủ một thành tựu vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945” đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng số 8-2016.  

 

 

 

Đường dẫn tải về toàn văn:

https://drive.google.com/open?id=0B2YSNz5FG7EHNFV3dmFjbDlSdmM