Bảo vệ thành công LATS của NCS Nguyễn Thị Huyền Vân

In trang

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ Việt Nam học với đề tài: "Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh".

Ngày 08 tháng 01 năm 2019 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Huyền Vân đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Minh Hòa.

 

      Đóng góp mới của Luận án:

 

- Luận án đã đánh giá được hiện trạng du lịch và những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đến kinh tế - xã hội.

 

- Luận án đã dự đoán các xu hướng tác động của du lịch tới kinh tế xã hội của địa phương đến năm 2025 để từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp.

 

      Những kết quả chính của Luận án:

 

- Luận án đã tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu.

 

- Luận án đã đánh giá được tác động của du lịch đến tổng thể nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2016.

 

- Luận án đã phân tích xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và đưa ra một số nhóm khuyến nghị nhằm phát huy tác động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

 

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: