Bảo vệ thành công LATS của NCS Đào Thanh Thủy

In trang

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay”

   Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Đào Thanh Thủy đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Lâm Bá Nam; HD2: PGS.TS. Mai Văn Tùng

 

      Đóng góp mới của Luận án:

 

      Luận án là công trình nghiên cứu khoa học toàn diện, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành của Khu vực học và vận dụng vào nghiên cứu Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay. Qua đó, luận án đã phân tích làm rõ được bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội của làng xã vùng Đông Sơn, Thanh Hóa từ sau đổi mới (1986) đến nay, đồng thời lý giải được những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này.

 

      Những kết quả chính của Luận án:

 

      - Luận án đã đúc rút cơ sở lý luận về biến đổi kinh tế và xã hội trong không gian lịch sử văn hóa và vận dụng nghiên cứu vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 

- Luận án làm sáng tỏ đặc điểm biến đổi kinh tế, xã hội của làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay thông qua nghiên cứu trường hợp làng Nhồi, Nhuệ Sâm và Vân Đô;

 

- Luận án đã lựa chọn cách tiếp cận liên ngành, khu vực học để đánh giá sự biến đổi của làng xã thay vì tiếp cận ở từng góc độ riêng lẻ là một hướng đi mới. Bằng việc so sánh 3 làng Nhồi, Nhuệ Sâm và Vân Đô, luận án đã chỉ ra được những điểm tương đồng và khác biệt trong quá trình biến đổi của 3 làng trên các khía cạnh: biến đổi cơ cấu dân cư, quan hệ gia đình, dòng họ, quan hệ cộng đồng, biến đổi về lối sống và phân hóa giàu nghèo. Đồng thời NCS đã lý giải được nguyên nhân của những tương đồng, khác biệt này.

 

- Luận án đã bước đầu phân tích một vài xu hướng biến đổi kinh tế, xã hội ở Đông Sơn trong những năm tới. Luận án cũng nêu rõ những mâu thuẫn xuất hiện trong quá trình phát triển, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển chung cho toàn vùng và một số giải pháp cụ thể phù hợp với từng loại hình làng xã vùng Đông Sơn trong quá trình đô thị hóa và hội nhập hiện nay.

 

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: