Hướng dẫn hỗ trợ đối với ứng viên dự tuyển vào Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

In trang

Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN; Hướng dẫn về việc tổ chức hỗ trợ đối với ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ số 2517/ĐHQGHN-ĐT;

   Nhằm giúp các ứng viên chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và các điều kiện dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ theo quy định trong Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Căn cứ Hướng dẫn về việc tổ chức hỗ trợ đối với ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ số 2517/ĐHQGHN-ĐT ngày 30/7/2018 của Giám đốc ĐHQGHN, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT) ban hành Chương trình hỗ trợ đối với các ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học tại Viện VNH&KHPT.

Nội dung văn bản tại đây.